Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa.

Kaštieľ vznikol v 17. storočí kedy bol vybudovaný z pôvodnáho starého objektu postaveného na základoch vodného hradu. Posledné úpravy boli vykonané v 30. rokoch 19. storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Súčasťou areálu sú hospodárske budovy (bývalá koniareň) a renesančný Starý kaštieľ. V roku 1977 boli v objekte odkryté základy rotundy, ktorá vznikla približne v 11. storočí.

Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrno-historický a hospodársky vývoj Zemplínskeho regiónu.

Expozície

Archeologická expozícia prezentuje pamiatky pravekého a včasnostredovekého vývoja Zemplína. K najvýznamnejším exponátom patrí bohatá kolekcia neolitickej keramiky a antropomorfná i zoomorfná neolitická plastika. Z obdobia eneolitu popri medených sekeromlatoch patria k najvzácnejším zlaté terčovité závesky z pohrebiska tiszapolgárskej skupiny. Jedná sa o najstarší doklad spracovania zlata na Slovensku. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe.

Etnografická expozícia dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá a pracovné činnosti dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky: kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. K cenným patria exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne. Zvlášť pozoruhodná je zbierka keramických výrobkov pozdišovského hrnčiarstva, predovšetkým svetoznámeho hrnčiarskeho majstra Michala Parikrupu. Súčasťou národopisného fondu je aj unikátna zbierka pastierskych predmetov z rohoviny a kože Tibora Galgóczyho.

Prírodovedná expozícia predstavuje jednotlivé skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Ich reprezentanti sú v expozícii usporiadaní podľa jednotlivých biotopov, ktoré obývajú: les, ľudské sídla, poľnohospodársky obrábané plochy, kameňolomy, rieky a potoky, rybníky a vodné nádrže atď. K najpozoruhodnejším exemplárom patria: potápka ušatá, pelikám obyčajný, ibisovec hnedý, šišila bocianovitá, skaliak pestrý, ostrohárka severská, vlk obyčajný, vydra riečna, bahniaky, žeriav popolavý a karpatský jeleň.

Umelecko-historická expozícia sa nachádza v priestoroch neskororenesančného Starého kaštieľa. Dokumentuje a prezentuje diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Za najvýznamnejšiu zo zbierok môžeme označiť gotickú pietu zo Strážskeho, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierku ikon, liturgických predmetov a najkompletnejší súbor olejomalieb T.J.Moussona.

Historická expozícia predstavuje v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. a začiatku 20. storočia. Nachádza sa tu dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, a menšie interiérové doplnky.

Otváracie hodiny / Opening Hours:
september-jún/September-Jun:
Ut-Pi/Tu-Fr 8.00 - 15.30

júl-august/July-August:
Ut-Pi/Tu-Fr 9.00 - 17.00,
Ne/Su 14.00 - 17.00

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je zatvorené!

Expozície:
Budova kaštieľa: archeologická, etnografická, historická
Koniareň: prírodovedná
Starý kaštieľ/Galéria: umelecko-historická

bližšie informácie: http://www.zemplinskemuzeum.sk/

GPS: N48°45'27,49'' E21°55'28,56''

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.