Uličské Krivé

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1718, NKP

Súčasný drevený chrám bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Jeho patrónom je sv. archanjel Michal. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944, bol chrám značne poškodený. Architektonické riešenie chrámu vyvoláva dojem masívnosti. Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú stavbu, ktorá je postavená na nízkom kamennom základe. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový, osadený dvoma krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Strecha veže i zadnej vežičky je pokrytá šindľom. Na strechách sú menšie cibule, so vsadenými jednoduchými kovovými trojramennými krížmi. Vo veži sú zavesené tri zvony, z toho jeden zo začiatku 19. stor., z roku 1811. Hlavný vchod je zo západnej časti do predsiene. Vnútornému zariadeniu chrámu jednoznačne dominuje bohato vyrezávaný ikonostas (NKP), ktorý má päťradovú architektúru, s ikonami rozmiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza z 18. stor., niektoré ikony sú zo 16. a 17. stor. Hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. archanjela Michala. V hlavnom rade sú uprostred dvojkrídlové cárske dvere, kde je netypicky zobrazených spolu dvanásť medailónov Jesseho stromu, teda Kristov rodokmeň. Zaujímavosťou chrámu sú aj maľované ostenia ikonami sv. Bazila Veľkého a sv. Jána Zlatoustého. U diakonských dverí ide v podstate iba o otvory, bez osadených krídiel. Nad cárskymi dverami, uprostred radu sviatkov je Posledná večera s dvanástimi apoštolmi. Druhý rad obsahuje dvanásť ikon jednotlivých sviatkov. Tretí apoštolský rad je predelený ikonou Krista Veľkňaza, po stranách s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad pozostáva z medailónov prorokov. Ikonostas nie je zakončený ikonou Ukrižovania, ani krížom z priestorových dôvodov. Piaty rad pozostáva z ikon Ochrany Presvätej Bohorodičky, Vtelenie Božie, sv. Peter a Pavol, sv. biskup Mikuláš sa zjavuje trom vojvodom. Ikonostas bol reštaurovaný v roku 1988. Znova bol osadený v chráme v roku 1991. Na bočných stenách chrámovej lode sú umiestnené niektoré vzácne ikony, ikona sv. archanjela Michala s klejmou, ikona Bohorodičky Hodigitrie s klejmou. Sú zo 16. a 17. stor. a tvorili pravdepodobne výzdoby staršieho chrámu. Z tohto obdobia pochádza aj Mandylion na parapete.

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.