Storno podmienky

Objednávka sa považuje za záväznú pre Poskytovateľa úhradou dohodnutej výšky zálohy v dohodnutom termíne Objednávateľa. Ak záloha nie je pripísaná v dohodnutej výške a termíne na účet Poskytovateľa, prípadne uhradená v hotovosti, objednávka sa k danému termínu považuje za zrušenú.

Objednávateľ je oprávnený zrušiť záväznú objednávku:

  • v termíne do 15 kalednárnych dní (vrátane) od uhradenia zálohy bez storno poplatku
  • v termíne od 16 do 30 kalendárnych dní (vrátane) od uhradenia zálohy, je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi storno poplatok vo výške 50% zaplatenej zálohy
  • v termíne 31 a viac kalendárnych dní od uhradenia zálohy, je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi storno poplatok vo výške 100% zaplatenej zálohy

Poskytovateľ je oprávnený jednostranne si započítať nárok na zaplatenie storno poplatku so zálohou uhradenou Objednávateľom.

Predpokladaná cena za akciu je určená Poskytovateľom orientačne, skutočná výška ceny bude závislá od rozsahu poskytnutých služieb.

Objednávateľ potvrdzuje, že so storno podmienkami bol Poskytovateľom oboznámený a podpisom objednávky s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Objednávateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Poskytovateľom, a to za účelom a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti vyplývajúcich z tejto objednávky, a to po dobu 5 rokov od podpisu objednávky. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odvolať súhlas. Objednávateľ vyhladuje, že bol Poskytovateľom riadne poučený a oboznámený s jeho právami a povinnosťami pri spracúvaní osobných údajov.

Odber noviniek

Buďte informovaný o novinkách a akciách v našom hoteli.